Ehli sunnet itikadi

Alperen SAKA/okuyan biliyor

Sevgili okuyucularım merhaba
Bu gün sizinle taze bir başlangıç yapacağız inşallah hayırlara vesile olur.Biliyorsunuz yangında ilk kurtarılacak şey insanın kendi canıdır.Bu kurtarılmadan diğerleri kurtarılamaz ama dünyanın sonunda ölümolduğu için ne kadar yaşanırsada bir sonu vardır.ahiret yurdu ise sonsuzdur ahiretimizi kazanmanın ne kadar önemli olduğu buradanda anlaşılabilir o yüzden bu gün en önemliden ehli sünnet itikadından başlamak istiyorum
EHLİ SÜNNET peygamber efendimizin(Sallallahi aleyhi vessellem) ve eshabı kiramın(Aleyhimürıdvan)bildirdikleri itikaddır.Resulullahdan nakden hiç bir şey eklemeden ve çıkarmadan kabul edip böylece inanıp onların yolunda olanlara EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT FIRKASI VEYA FIRKAYI NACİYE bu doğru yoldan ayrılan delalet fırkasınada BİDAT fırkalar denir
Allahü teala müslümanların peygaber efendimizin inandığı ve bildirdiği gibi iman etmelerini istemekdedir.Peygamber efendimiz bir tek iman bildirmiş shabı kiramınhepsi resulullahın bildirdiği gibi inanmış itikadda hiç bir ayrılık olmamışdır.Bu iman bilgilerini kendilerinden bir şey katmadan nakletmişlerdir.onlar Allahü tealayı tenzih ve takdis etmek onun bildirdikleriinitereddütdüz kabul edip inanmak (Müteşabih)Manası açık olmayan ayetlerin teviline (Yorumuna)dalmamak gibi hepsinde kemal derecesinde mevcud bulunan vasıfları ile imanlarını peygaberimizden işittikleri gibi muhafaza ettiler
Eshabı kiram daha sonra bu bilgileri (tabiin) denilen müslümanlara öğrettiler.Tabiin öğrendikleribu bilgileri kitaplara geçirdiler sonra gelen tebei tabiin ve daha sonra gelenler kendilerinden sonra gelenlere naklettiler.Böylece ehlisünnet bilgileri günümüze kadar ulaşmış oldu.Bu bilgileri şimdilik kısaca bildiriyoruz daha sonraki yazılarımızı sorularınız belirleyecekdir

1- Amentü�deki altı esasa inanmak. [Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah�tan olduğuna inanmak. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür.]

2- Amel, imandan parça değildir. Yani ibadet etmeyen veya günah işleyen mümine kâfir denmez. [Vehhabiler, (amel imanın parçasıdır, namaz kılmayan ve haram işleyen kâfirdir) derler.]

3- İman artıp eksilmez. [Parlaklığı artıp eksilir.]

4- Kur�an-ı kerim mahluk [yaratık] değildir.

5- Allah mekândan münezzehtir. [Vehhabiler, (Allah gökte veya Arşta) derler. Bu küfürdür.]

6- Ehl-i kıble tekfir edilmez. [Vehhabiler, kendilerinden başka herkese kâfir derler.]

7- Kabir suali ve kabir azabı haktır.

8- Gaybı yalnız Allah bilir, dilerse enbiya ve evliyasına da bildirir.

9- Evliyanın kerameti haktır.

10- Eshab-ı kiramın hepsi cennetliktir. [Rafiziler, (Beşi hariç sahabenin tamamı kâfirdir) derler. Halbuki Kur�anda, tamamı cennetlik deniyor.] (Hadid 10)

11- Ebu Bekr-i Sıddık, eshab-ı kiramın en üstünüdür.

12- Mirac, ruh ve bedenle birlikte olmuştur.

13- Öldürülen, intihar eden eceli ile ölmüştür.

14- Peygamberler günah işlemez.

15- Bugün için dört hak mezhepten birinde olmak.

16- Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam, sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır. [Vehhabiler, Hazret-i Âdem�in, Hazret-i Şit�in, Hazret-i İdris�in peygamber olduğunu inkâr ederler. İlk peygamber Hazret-i Nuh derler. Önderlerine resul [Peygamber] diyen bazı gruplar da, (Nebi gelmez, ama resul gelir) derler. Bunun için de Resulüm diyen zındıklar türemiştir.]

17- Şefaate, sırata, hesaba ve mizana inanmak.

18- Ruh ölmez. Kâfir ve Müslüman ölülerin ruhları işitir.

19- Kabir ziyareti caizdir. İstigase, yani Enbiya ve evliyanın kabirlerine gidip, onların hürmetine dua etmek ve onlardan yardım istemek caizdir. [Vehhabiler ise buna şirk derler. Bu yüzden Sünnilere ve Şiilere müşrik, yani kâfir derler.]

20- Kıyamet alametlerinden olan Deccal, Dabbet-ül-arz, Hazret-i Mehdi�nin geleceğine, Hazret-i İsa�nın gökten ineceğine, güneşin batıdan doğacağına ve bildirilen diğer kıyamet alametlerine inanmak.

İmam-ı a�zam hazretleri (Kıyamet alametlerine tevilsiz inanmalı) buyuruyor.
Bir hadis-i şerif meali:
(Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama iman artık fayda vermez.) [Buhari, Müslim]

Güneşin batıdan doğmasını, (Avrupa Müslüman olacak) diye tevil etmek, imam-ı a�zamın sözüne aykırıdır. Hiçbir İslam âlimi tevil etmemiştir. Hâşâ Resulullah, bilmece gibi mi söz söylüyor? Böyle tevil etmek, (elma dersem çık, armut dersem çıkma) demeye benzer. Nitekim (Salat, duadır, namaz diye bir şey yok) diyenler çıkmıştır. O zaman ortada din diye bir şey kalmaz. Bir de Avrupa Müslüman olunca, iman niye fayda vermesin? Güneşin batıdan doğması, ilmen de mümkündür. Dinsizler itiraz eder diye zoraki tevile gitmek gerekmez. Allahü teâlâ, dünyayı şimdiki yörüngesinden çıkarır, başka yörüngeye koyar. Dönüşü değişince, güneş batıdan doğmuş olur.

21- Ahirette Allahü teâlâ görülecektir.

22- Kâfirler Cehennemde sonsuz kalır ve azapları hafiflemez, hatta gittikçe artar.

23- Mest üzerine mesh caizdir.

24- Sultana isyan caiz değildir.

(Bu bilgiler, Fıkh-ı ekber, Nuhbet-ül-leali, R. Nasihin, Mek. Rabbani, F. Fevaid�den alınmıştır.)

Ziyaettin Tokyay