Gurbetcilerin Genel Secimlere Katilmasina Yesil ISIK

(x) 110 S. Sayılı Basmayazı 27/2/2008 tarihli 70’inci Birleşim tutanağına eklidir. Büyük çoğunluğu Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde hayat mücadelesi veren yurttaşlarımız ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarına katkılarını hep sürdürmüşlerdir. Seçme haklarını gümrük kapılarına giderek kullanan bu yurttaşlarımız ülkemizin siyasi hayatına yeterince katılamamışlardır.
Konuyla ilgili olarak, 23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanun ile Anayasa’nın 67’nci maddesine “…yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy haklarını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.” hükmü eklenmiştir. Eklenen bu hüküm yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın seçme hakkını düzenlemiştir. Ancak, konu hakkında on iki yıl geçmesine rağmen kanuni bir düzenleme yapılamamış, yurt dışında yaşayan yurttaşlar oylarını gümrük kapılarında kullanmışlardır. Bu eksikliğin giderilmesi bakımından tasarının Genel Kurula gelmesi yerinde olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu tasarıyı destekliyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarıda yapılan düzenlemeler yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız için seçme hakkının kullanılmasında yeni olanaklar sağlamaktadır. Bu bağlamda özel seçmen kütüklerinin oluşturulması da, ayrıca, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın bulundukları yerde oy kullanmalarına olanak sağlayan düzenlemeler getirmiştir. Bununla ilgili olarak Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı olmak üzere Yurt Dışı Merkez İlçe Seçim Kurulu oluşturulması öngörülmüştür.
Bu tasarıyla ayrıca, yurt dışındaki seçmenlerin mektup, sandık, elektronik oylama ve gümrük kapılarında oy kullanma yöntemi benimsenmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız için bu düzenlemeyi yaparken seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında yurt içinde sorun teşkil eden bazı tespitlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere yurttaşlarımızın Anayasa’dan gelen seçme hakkını kullanmaları, her türlü tartışmadan uzak, özgür iradeleriyle sandıkta oylarını verebilmelerinin sağlıklı ortamının sağlanmasıyla mümkündür. Bildiğiniz üzere ve hepimizin yaşadığı gibi seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesinde maalesef çok sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle yakın, geçtiğimiz seçimlerde, 22 Temmuz seçimlerinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya gelinmiştir. Bu bağlamda bilhassa seçmen kütüklerinin güncelleşmesinde, ikametgâhlarına ve seçim sandığı çevresine göre yazılan yurttaşlarımızın bir süre sonra çok daha değişik yerlerde, seçim sandık çevrelerine oylarının kaydığı ve 22 Temmuz sabahı birçok seçmen yurttaşımızın bazı ilçe sınırlarını aşan, hatta çok daha değişik bölgelerde seçmen konumuna geldiği maalesef acı bir tespit olarak yaşanmıştır ve öyle bir durum ortaya çıkmıştır ki merkezî sistem çöktüğü için yurttaşlarımız çok çaresiz kalmışlardır. Bu bağlamda değerli arkadaşlarım, bunun özellikle Yüksek Seçim Kurulunca, ilçe seçim kurullarınca ve yetkili tüm kurum ve kurullarca çok ciddi bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü seçim, yurttaşımızın iradesini özgürce ve sağlıklı bir şekilde kullanmasıyla ancak sağlıklı sonuçlarını verecektir.
Diğer bir konu da değerli arkadaşlarım, yerel seçimlerle ilgili siz sayın milletvekillerinin, hepimizin, bize ulaşan şikâyetleri olarak geçmiş seçimlerde… Şimdi yerel seçim yılına bir yıl gibi bir süre kaldığına göre, “taşıma seçmen” dediğimiz bir durum, maalesef özellikle yerel seçimlerde, belediye seçimlerinde, o yörede yaşayan insanların özgür iradeleriyle bölgede, belediye seçimlerinde, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyelerini seçerken taşıma seçmenler, orada oturan insanların arzuladığı sonuçların doğmasını engellemekte ve sadece yerel seçimlerle ilgili, o taşıma seçmenler, seçimlere gölge düşürmektedir. Öylesine ki bazen üniversitelerden, bazen değişik illerden, ilçelerden seçmenler o yöreye taşınabilmekte ve o insanlar sadece yerel seçimlerde oy kullanmaktadır ve bu ciddi olarak toplumda bir sıkıntı yaratmaktadır. Bir milletvekili olarak, geçmiş dönemlerde bunu bizzat yaşamış ve o sıkıntıları, o şikâyetleri dinlemiş bir arkadaşınız olarak milletin kürsüsünden bunu dile getiriyorum. Mutlaka bunun önlenmesinin yolları da bulunmalıdır diyorum ve bu konuda, biz Parlamento olarak gerekirse üzerimize düşeni, ama Yüksek Seçim Kurulu da yasal çerçevede gerekli önlemleri almalıdır.
Değerli arkadaşlarım, millî irade tecelli ederken, seçmen oyunu kullanırken, her türlü kuşkudan ve tartışmadan uzak, özgür biçimde tercihini yapabilmeli ve bu böyle sonuçlanmalıdır. Bunun için her türlü önlemi almak bütün kurumlara ve bütün çevrelere düşen bir görevdir.
Değerli arkadaşlarım, oyların sayım ve döküm ve tutanaklara geçirilmesiyle ilgili de ciddi bir sorun yaşanmaktadır. Şimdi onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle sandıklar açılıp sandık kurulları oyların sayım ve dökümünü “Örnek 86” diye bir tutanağa yazmaktadırlar. Sandık kurulu tarafından imzalanmış olan bu tutanakta sandık numarası, siyasi partilerin aldığı oylar, geçerli, geçersiz oyların tümü gösterilir.
Bir de siyasi partilere verilen Örnek 87 vardır. Bu Örnek 87 cetvelinde sadece sandık kurulunun imzaları mevcut olup siyasi parti temsilcilerine boş olarak verilir. Siyasi parti temsilcisi orada kendi partisinin aldığı oyu bu cetvele yazar, siyasi partilere ulaşan ve sayım sonuçlarına ilişkin geniş bilgi içermeyen tutanak, Örnek 87 doğru bilgi akışı sağlamadığı için ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Bu nedenle siyasi partilere sayım sonrası Örnek 86’nın verilmesi için bir düzenleme de mutlaka yapılmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak desteklediğimiz ve yerinde bulduğumuz yurt dışındaki yurttaşlarımıza seçme hakkının verilmesi önemlidir. Böylece yurttaşlarımıza Anayasa’dan doğan haklarının kullanılmasına olanak tanınmaktadır. Ancak, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın tek sorunu seçme hakkının tanınmasından ibaret değildir. Gurbetçi olarak anılan ve tanınan bu kardeşlerimiz gurbet ellerde ülkesinden, ailesinden ve yakınlarından ayrı, zor koşullarda yıllarca çalışmış, alın teriyle biriktirdikleri paralarla bir gün yurda dönüp huzurlu bir yaşam sürmeyi düşünürken birtakım istismarcılar bu birikimleri acımasızca, vicdansızca hortumlayıp ellerinden almıştır. Kimi holdinglerin kuruluş sermayesinde, hortumlanan bu paralar vardır. Vurguncular yurttaşlarımızın manevi duygularını, inançlarını istismar ederek acımasızca yılların birikimlerini ellerinden almayı başarmışlardır.
Değerli arkadaşlarım, konuyla ilgili olarak 22’nci Dönem Parlamentosunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, sayfaları binleri bulan raporlar hazırlanmıştır. Sözü edilen raporlar yüce Meclis tutanaklarında mevcuttur. Bu olayın mağduru olan yurttaşlarımız, yüce Meclis çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu ziyaretleri sırasında, yapılan bu vurgunun ve hortumlamanın boyutunun 10 milyar avroya ulaştığını gözyaşları arasında dile getirmişlerdir. Hortumlanan yurttaş sayımızın 500 bini aştığı, yine yurttaşlarımız tarafından ifade edilmiştir. Meclis Araştırma Komisyonunun 335 sıra sayılı Raporu’nda da bu konuyla ilgili geniş bilgiler ve tespitler yer almaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bir Almanya seyahatimde, ikinci kuşaktan, Almanya üniversitelerinde hukuk fakültesini bitirmiş, Alman yasalarına göre Almanya’da avukatlık yapma hakkını kazanmış ve şu anda Bremen şehrinde avukatlık yapan bir Türk meslektaşımızla bu konuda bir söyleşimiz oldu, onu paylaşmak istiyorum. Şunu söyledi avukat arkadaşımız: “Sayın Vekilim, ne olur Parlamento olarak bu olayı çözüme kavuşturun. Çünkü, bu insanlar bize geliyor; bu insanlar perişan, bu insanların yuvaları yıkıldı, sağlıklarını kaybettiler, depresyonlara girdiler. Ne olur milletin vekili olarak Parlamentoda bu konuyu mutlaka çözmelisiniz, çözüme kavuşturmalısınız.” Şimdi, ben, oradan aldığım bu durumu ve daha önce ifade ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna gelen, yurt dışındaki gurbetçilerimizden aldığım bu durumu, milletin kürsüsünden, bir kere daha siz milletin vekilleri arkadaşlarımla paylaşıyorum.
Sayın milletvekilleri, bu hortumu yapanlar, ne acıdır ki toplumun içinde boy göstermekte, kimi siyasilerle cenaze törenlerinde beraber olmakta ve hatta cenaze namazında birlikte saf tutmaktadırlar. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın bu acısı, bu ıstırabı devam etmektedir. Ama ne acıdır ki temel ceza yasalarında değişikliklerle bunlara örtülü aflar çıkarmayı biz bunlara bir imkân olarak da sunmuş olarak, o insanların ıstırabı devam etmektedir.
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 22’nci Dönemde hep söyledik, bunun için siyasal iktidar ve AKP’nin çözüm için getireceği yasa tasarılarına ve tekliflerine destek vereceğimizi hep ifade ettik. Bir kere daha, 23’üncü Dönemde bu acının bir nebze de olsa dinmesi için ve yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın uğradığı bu haksızlığın ve hukuksuzluğun ortadan kaldırılması, yılların alın teri, el emeği helal paralarının iadesinin sağlanması için siyasal iktidarı ve AKP çoğunluğunu göreve çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda yapılacak tüm düzenlemelere destek vereceğimizi açıkça ifade ediyoruz. Gelin, bu acıya ve ıstıraba son verelim diyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu tasarının yasalaşmasıyla yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız seçme haklarını en iyi şekilde kullanma olanağına kavuşacaklardır. Bu hakkı yurttaşlarımızın en iyi şekilde değerlendireceği ve kullanacağı inancıyla, kendilerine bu yasanın hayırlı olmasını diliyorum.
Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın seçme hakkını kullanmasını kolaylaştıran bu yasa yanında, diğer sorunların ve özellikle biraz önce sizlerle paylaştığım hortumcuların ellerinden aldığı alın teri paralarının kendilerine iadesi için gerekli yasal ve hukuki düzenlemeler bu yüce Parlamento tarafından mutlaka gerçekleştirilmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tasarıyı desteklediğimizi ve olumlu oy vereceğimizi ifade eder, yüce Meclise grubum ve şahsım adına sevgiler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Emek.

Ziyaettin Tokyay